هاست اشتراکی بر روی سرور های نسل 9

٣٠،٠٠٠ مگابایت هاست cPanel حرفه ای ایران

فضا 30000 مگابایت
پهنای باند(ترافیک ماهانه) 250000 مگابایت
کنترل پنل cPanel
زمان تحویل تحویل آنی
تعداد Subdomain بینهایت
تعداد FTP بینهایت
تعداد MySql بینهایت
تعداد Parked domain بینهایت
تعداد Addon domain 2 عدد

١٠،٠٠٠ مگابایت هاست cPanel حرفه ای ایران

فضا 10000 مگابایت
پهنای باند(ترافیک ماهانه) 150000 مگابایت (~150 گیگابایت)
کنترل پنل cPanel
زمان تحویل تحویل فوری
تعداد Subdomain بینهایت
تعداد FTP بینهایت
تعداد MySql بینهایت
تعداد Aliases (پارک دامین) 25 عدد
Addon domain (دامنه اضافه) 2 عدد

۵٠٠٠ مگابایت هاست cPanel حرفه ای ایران

فضا 5000 مگابایت
پهنای باند(ترافیک ماهانه) 100000 مگابایت (~100 گیگابایت)
کنترل پنل cPanel
زمان تحویل تحویل آنی
تعداد Subdomain بینهایت
تعداد FTP بینهایت
تعداد MySql بینهایت
تعداد Aliases (پارک دامین) 20 عدد
Addon domain (دامنه اضافه) 2 عدد

٢٠،٠٠٠ مگابایت هاست cPanel حرفه ای ایران

فضا 20000 مگابایت
پهنای باند(ترافیک ماهانه) 200000 مگابایت (~200 گیگابایت)
کنترل پنل cPanel
زمان تحویل فوری
تعداد Subdomain بینهایت
تعداد FTP بینهایت
تعداد MySql بینهایت
تعداد Domain Pointer (پارک دامین) 30 عدد
دامنه اضافه 3 عدد

٣،٠٠٠ مگابایت هاست cPanel حرفه ای ایران

فضا 3000 مگابایت
پهنای باند(ترافیک ماهانه) 70000 مگابایت (~70 گیگابایت)
کنترل پنل cPanel
زمان تحویل تحویل آنی
تعداد Subdomain بینهایت
تعداد FTP بینهایت
تعداد MySql بینهایت
تعداد Aliases (پارک دامین) 15 عدد
Addon domain (دامنه اضافه) 1 عدد

١،٠٠٠ مگابایت هاست cPanel حرفه ای ایران

فضا 1000 مگابایت
پهنای باند(ترافیک ماهانه) 50000 مگابایت (~50 گیگابایت)
کنترل پنل cPanel
زمان تحویل فوری
تعداد Subdomain بینهایت
تعداد FTP بینهایت
تعداد MySql بینهایت
تعداد Aliases (پارک دامین) 10 عدد
Addon domain (دامنه اضافه) 1 عدد

500مگابایت هاست cPanel حرفه ای ایران

فضا 500 مگابایت
پهنای باند(ترافیک ماهانه) بینهایت
کنترل پنل cPanel
تعداد Subdomain بینهایت
تعداد FTP بینهایت
تعداد MySql بینهایت
تعداد Aliases (پارک دامین) 7 عدد
دامنه اضافه 0 عدد

٢٠٠ مگابایت هاست cPanel حرفه ای ایران

فضا 200 مگابایت
پهنای باند(ترافیک ماهانه) 4000 مگابایت
کنترل پنل cPanel
زمان تحویل فوری
تعداد Subdomain بینهایت
تعداد FTP بینهایت
تعداد MySql بینهایت
تعداد Aliases (پارک دامین) 4 عدد
دامنه اضافه 0 عدد